“Voor iedereen die op het gebied van zorg en Dementie onafhankelijk advies wil. Dit kan op individuele basis zijn,

maar ook voor groepen, instellingen en opleidingen."

Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1: DEFINITIES

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Opdrachtnemer: de vennootschap onder firma Memory Care, statutair gevestigd te Briltil

 

Opdrachtgever: natuurlijk persoon of rechtspersoon die diensten en/of werkzaamheden en/of producten van Opdrachtnemer afneemt c.q. Opdracht verleent aan Opdrachtnemer.

 

Opdracht:  de overeenkomst(en) van opdracht tot dienstverlening. Onder dienstverlening wordt verstaan: het individueel en/of groepsgewijs geven van advies en/of presentaties met betrekking tot zorg gerelateerde onderwerpen, zoals dementie.

 

Offerte: het aanbod van Opdrachtnemer tot het aangaan van een overeenkomst van opdracht tot dienstverlening met de Opdrachtnemer.

 

Tarief: de door Opdrachtgever exclusief omzetbelasting en andere belastingen te betalen vergoeding voor de dienstverlening door Opdrachtnemer. Opdrachtgever herziet jaarlijks op 1 januari haar tarieven. De tarieven verschillen naar gelang een Opdrachtgever voor de Opdracht meer of minder dan 15 km gerekend vanuit Zuidhorn zal moeten reizen.

 

Schriftelijk:  Alle elektronisch en fysiek vastgelegde informatie.

 

 

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID

 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtnemer en haar Opdrachtgevers. Onder rechtsbetrekkingen worden in ieder geval verstaan mondelinge en schriftelijke overeenkomsten, offertes, aanbiedingen en opdrachtbevestigingen. Tevens zijn deze algemene voorwaarden van toepassing na het beëindigen van de overeenkomst.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn enkel niet van toepassing indien hiervan expliciet, schriftelijk door Opdrachtnemer en Opdrachtgever van is afgeweken. Door het verstrekken van een Opdracht aan Opdrachtnemer aanvaardt Opdrachtgever deze algemene voorwaarden. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze algemene voorwaarden treden in de plaats van gemaakte afspraken in het kader van eerdere Opdrachten.

2.3 Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van Opdrachtnemer (www.memory-care.nl). Opdrachtnemer is niet gebonden aan wijzigingen aangebracht door derden, bijvoorbeeld via de website. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever bij het aangaan van de overeenkomst wijzen op de toepasselijkheid en vindplaats van deze algemene voorwaarden.

2.3 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 

 

ARTIKEL 3: TOTSTANDKOMING OPDRACHT

 

3.1 Een Offerte van Opdrachtnemer is vrijblijvend in de zin dat zij door Opdrachtnemer binnen vijf werkdagen kan worden herroepen en na tien werkdagen vervalt indien er geen aanvaarding door Opdrachtgever plaatsvindt. Kennelijke fouten of vergissingen in de Offerte binden Opdrachtnemer niet. Gegevens buiten de Offerte om, zoals gegevens brochures en gepubliceerde prijzen, gelden slechts als algemene richtlijn en zijn niet bindend in specifieke gevallen.

3.2 De Offerte van Opdrachtnemer geeft een beschrijving van de te verrichten diensten voor Opdrachtgever. Tevens bevat de Offerte een vastgesteld uurtarief en een schatting van het aantal arbeidsuren die de Opdracht zal meebrengen. Daarnaast zullen overige met betrekking tot de Opdracht te maken kosten voor zover mogelijk worden vermeld en/of geschat. Ten slotte zal de tijdsduur van de Opdracht voor zover mogelijk worden omschreven.

3.3 Indien de aanvaarding door Opdrachtgever afwijkt van de Offerte, ook indien er slechts sprake is van een kleine afwijking, komt er geen Opdracht tot stand, tenzij Opdrachtnemer het tegenaanbod van Opdrachtgever schriftelijk aanvaardt.

3.4 Opdrachtnemer en Opdrachtgever kunnen in de Opdracht overeenkomen dat Opdrachtgever voor het begin van de werkzaamheden van Opdrachtnemer een voorschot op de vergoeding zal betalen.

3.5 Indien de omvang en/of de aard van de Opdracht gedurende de Opdracht wijzigt zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer aanvullende afspraken maken. Mondelinge afspraken zijn slechts geldig voor zover zij schriftelijk door Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn bevestigd. Opdrachtnemer is gerechtigd om eventueel meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

3.6 Een vrijblijvend eerste kennismakingsgesprek voorafgaand aan het aangaan van de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is mogelijk. Hierbij zullen de wensen en doelen van de Opdrachtgever en de eventueel te verrichten diensten door Opdrachtnemer worden besproken.

3.7 Gemaakte afspraken met betrekking tot een Opdracht tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer gelden niet automatisch tevens voor toekomstige Opdrachten.

 

 

ARTIKEL 4: OPDRACHT

 

4.1 De verbintenis die Opdrachtnemer op zich neemt is een inspanningsverbintenis en uitdrukkelijk geen resultaatsverbintenis. Zij verbindt zich om de opdracht zo goed mogelijk uit te voeren. Opdrachtnemer is gerechtigd om bij de uitvoering alle elementen van de opdracht die niet in de overeenkomst zijn geregeld in te vullen met behulp van haar eigen kennis en ervaring.

4.2 Opdrachtgever verstrekt alle gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de Opdracht aan Opdrachtnemer.

4.3 Opdrachtnemer is met betrekking tot de uitvoering van de Opdracht vrij om met derden samen te werken, tenzij anders is overeengekomen.

4.4 Een Opdracht kan door Opdrachtnemer en Opdrachtgever handelende in een beroep of bedrijf, in afwijking van art. 7:408 BW, enkel worden opgezegd in de volgende gevallen:

a. indien Opdrachtgever en Opdrachtnemer hiertoe gezamenlijk schriftelijk besluiten;

b. indien Opdrachtgever of beide vennoten komen te overlijden;

c. door de ondercuratelestelling, het faillissement, de toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, het uitspreken van de surséance van betaling van beide vennoten of Opdrachtgever of indien beide vennoten of Opdrachtgever anderszins de beschikkingsbevoegdheid of de handelingsbekwaamheid met betrekking tot hun vermogen of delen ervan verliezen, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de Opdracht voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent;

d. indien de Opdrachtgever of Opdrachtnemer zodanig wanpresteert dat in redelijkheid niet meer kan worden gevergd dat de Opdracht zal worden voorgezet.

4.5 Bij een opzegging in de zin van lid 4 dient de opzeggende partij de andere partij te compenseren in de door de opzegging ontstane schade. Bij Opdrachtnemer kan deze schade bijvoorbeeld bestaan uit bezettingsverlies en uit overige kosten die zijn ontstaan door de opzegging.

4.6 Indien Opdrachtnemer bij een afspraak niemand thuis aantreft is Opdrachtnemer gerechtigd de gemaakte reiskosten en arbeidsuren in rekening te brengen.

4.7 Na uitvoering van de Opdracht zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer de Opdracht gezamenlijk evalueren.

 

 

ARTIKEL 5: BETALING

 

5.1 De te betalen vergoeding, het tarief, wordt berekend aan de hand van de werkelijk bestede uren volgens een tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer afgesproken uurtarief. Daarnaast kunnen overige kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten zijn, zoals blijkt uit artikel 3, voor zover mogelijk al geschat en/of vermeld in de Offerte. Opdrachtnemer heeft het recht om onvoorziene kosten en/of kosten ontstaan door prijsverhogende factoren in rekening te brengen bij de Opdrachtgever. Indien de schatting in de Offerte en de werkelijke kosten erg uiteenlopen zal Opdrachtnemer in overleg treden met Opdrachtgever.

5.2 Voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen vijftien dagen na factuurdatum uitsluitend door storting of overmaking op de factuur vermelde rekening, zonder aftrek van enige korting.

5.3 Voor zover het betreft een Opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf is de Opdrachtgever bij de betaling niet gerechtigd om een beroep op verrekening te doen.

5.4 Indien de Opdrachtgever de vergoeding bedoeld in lid 2 niet binnen de genoemde termijn betaalt zal hij van rechtswege in verzuim zijn. De Opdrachtgever is na het verlopen van de termijn 15% rente op het factuurbedrag verschuldigd plus € 15,- administratiekosten, onverminderd de overige rechten van de Opdrachtnemer.

5.5 In de situatie bedoeld in lid 4 kunnen de (buiten)gerechtelijke incassokosten worden verhaald op Opdrachtgever. Indien er sprake is van een Opdrachtgever die niet handelt vanuit een beroep of bedrijf zijn de buitengerechtelijke incassokosten minimaal 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 500,-, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling noodzakelijk is.

5.6 Indien Opdrachtgever van oordeel is dat het factuurbedrag dat hij verschuldigd is onjuist is, is hij gehouden om daartegen binnen de afgesproken betalingstermijn bij Opdrachtnemer schriftelijk bezwaar te maken.

 

 

ARTIKEL 6: AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT

 

6.1 Indien Opdrachtnemer aansprakelijk wordt gehouden voor schade van Opdrachtgever is de aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van Opdrachtnemer.

6.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat Opdrachtgever onjuiste of onvolledige gegevens aan Opdrachtnemer heeft verstrekt.

6.3 Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gederfde winst.

6.4 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade is  beperkt tot de hoogte van factuurwaarde van de opdracht, doch nimmer meer dan in een gegeven geval door haar verzekeraard wordt uitgekeerd.

6.5 Opdrachtnemer dient in de gelegenheid te worden gesteld de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de Opdracht.

6.6 Een jaar na het einde van de Opdracht verloopt elke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer.

6.7 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien er kosten en/of schade aan de zijde van Opdrachtgever zijn ontstaan ten gevolge van overmacht van Opdrachtnemer. Van overmacht is onder andere sprake in het geval van ziekte, het niet meewerken door derden aan diensten en leveranties, het onvoldoende hebben verstrekt van informatie door Opdrachtgever, ongevallen en storingen. Indien er sprake is van overmacht is Opdrachtnemer tevens niet gehouden tot nakoming van de Opdracht.

 

 

ARTIKEL 7: PRIVACY

 

7.1 Opdrachtnemer gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van Opdrachtgever en/of met de persoonsgegevens van de personen verbonden aan of werkzaam bij/voor Opdrachtgever en is verplicht tot geheimhouding.

7.2 Opdrachtnemer is gerechtigd de persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken ter optimalisering van zijn dienstverlening aan Opdrachtgever.

 

 

ARTIKEL 8: KLACHTEN

 

8.1 Klachten over de uitvoering van de Opdracht dienen schriftelijk, gemotiveerd en zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk tien werkdagen na constatering, bij Opdrachtnemer gemeld te worden.

8.2 Opdrachtnemer zal klachten van Opdrachtgever met betrekking binnen tien werkdagen beantwoorden met een voorstel.

 

ARTIKEL 9: INTELLECTUELE EIGENDOM

 

9.1 De door Opdrachtnemer verstrekte adviezen aan Opdrachtgever mogen zonder toestemming van Opdrachtnemer niet worden gebruikt voor andere doelen dan welke voortvloeien uit de Opdracht. De verstrekte adviezen mogen zonder toestemming van Opdrachtnemer niet worden verveelvoudigd of geopenbaard aan derden.

9.2 Opdrachtnemer heeft het recht om de kennis die is voortgekomen uit de Opdracht met Opdrachtgever met inachtneming van de privacy van Opdrachtgever en de betrokken derden te gebruiken.

 

 

ARTIKEL 10:  RECHTS- EN FORUMKEUZE

 

10.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Geschillen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, tenzij gezamenlijk voor een andere wijze van geschilbeslechting wordt gekozen.

 

 

 

ARTIKEL 11: SLOTBEPALINGEN

 

11.1 Wanneer één van de hierboven genoemde artikelen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.

11.2 Indien Opdrachtnemer in een bepaalde situatie niet de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt dit niet mee dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn of dat Opdrachtnemer het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.